REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO TARANKO

1.        Sprzedający – Taranko Sp. z o. o. z siedzibą w: 80-557 Gdańsk; ulica Marynarki Polskiej 73 B, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000162074, REGON 192903799, NIP 9570857274, o kapitale zakładowym 100 000.00 zł. Konto bankowe: Bank Milleniumm – numer rachunku 97 1160 2202 0000 0002 2742 4967;

2.        Klient – osoba, która ukończyła co najmniej 13 rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 r. ż. wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, chyba, że posiada ona pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba fizyczna zawierająca umowę sprzedaży zgodnie z warunkami niniejszego regulaminu jako bezpośrednio związana z jej działalnością gospodarczą, gdy dokonywany w oparciu o umowę sprzedaży zakup nie posiada dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, co znajduje potwierdzenie w złożonym przez tę osobę oświadczeniu w trakcie dokonywania zakupu w sklepie internetowym TARANKO lub osoba prawna, lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która korzysta ze sklepu internetowego TARANKO, w szczególności która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie składa zamówienie;

3.        Konsument – osoba fizyczna, a także osoba fizyczna zawierająca umowę sprzedaży zgodnie z warunkami niniejszego regulaminu jako bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy dokonywany w oparciu o umowę sprzedaży zakup nie posiada dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, co znajduje potwierdzenie w złożonym przez tę osobę oświadczeniu w trakcie dokonywania zakupów w sklepie internetowym TARANKO;

4.        Sklep internetowy TARANKO/ E-sklep TARANKO/ E-sklep – prowadzony przez Sprzedającego sklep internetowy dostępny pod adresem www.taranko.com , za pośrednictwem którego Klient może zakupić od Sprzedającego towary;

5.        Towary – odzież, biżuteria, oraz inne dodatki będące rzeczami ruchomymi, wyprodukowane lub dostarczone przez Sprzedającego, prezentowane na stronie E-sklepu, mogące być przedmiotem umowy sprzedaży;

6.        Formularz Rejestracji – funkcjonalność sklepu internetowego TARANKO, za pomocą której Klient podając swoje dane osobowe może utworzyć konto użytkownika, przy użyciu którego może dokonywać zakupu towarów;

7.        Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w E-sklepie towarów na podstawie wyborów Klienta;

8.        Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego TARANKO;

9.        Zgodność towaru z umową – zgodność towaru z umową w rozumieniu art. 43b ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta;

10.    Ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta ( tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 ze zm.);

11.    Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych ( tj. Dz. U. z 2019 roku, poz. 1781);

12.    RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95 / 46 / W (ogólne rozporządzenieo ochronie danych osobowych);

13.    Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1360);

14.    Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.        E-sklep prowadzony jest przez Taranko Sp. z o. o. z siedzibą w 80-557 Gdańsk; ulica Marynarki Polskiej 73 B, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000162074, REGON 192903799, NIP 9570857274, o kapitale zakładowym 100 000.00 zł.;

2.        Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego TARANKO dostępnego pod adresem www.taranko.com , zawierania za pośrednictwem E-sklepu umów sprzedaży towarów, składania zamówień na produkty dostępne w E-Sklepie TARANKO, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów i kosztów wysyłki, prawa do odstąpienia od umowy, składania i rozpatrywania reklamacji;

3.        Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów E-Sklepu. Klient zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu. Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji niniejszego Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia zamówienia. Klient jest uprawniony do korzystania ze Sklepu internetowego TARANKO zgodnie z jego przeznaczeniem;

4.        Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy, a pozostałe postanowienia pozostają w mocy w najszerszym zakresie dopuszczalnym przez prawo;

5.        Klient może kontaktować się ze Sprzedającym, w szczególności składać reklamacje, za pomocą Biura Obsługi Klienta; e-mail: bok@taranko.com ; telefon: +48 455 450 194; fax: (58) 342 24 61, listownie na adres pocztowy Sprzedającego: TARANKO Sp. z o. o. 80-557 Gdańsk; ul. Marynarki Polskiej 73 B; Biuro Obsługi Klienta czynne jest od poniedziałku do piątku w Dni robocze w godzinach: 08:00 – 20:00. Koszt połączenia zgodny jest z taryfą operatora;

6.        Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej E-Sklepu odnoszące się do produktów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art. 71 Kodeksu Cywilnego;

7.        Informacja o cenie podawana na stronie E-Sklepu ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w postanowieniu pkt. III ust. 11 Regulaminu zawierającej Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji. Ceny produktów widniejące w Sklepie internetowym TARANKO obowiązują przy składaniu zamówienia za pośrednictwem Internetu na stronie internetowej www.taranko.com. W przypadku dokonywania zakupów w sklepach stacjonarnych TARANKO obowiązują ceny określone dla produktów sprzedawanych bezpośrednio w sklepach stacjonarnych TARANKO;

8.        W każdym przypadku informowania o obniżeniu ceny towaru obok informacji o obniżonej cenie Sprzedający uwidacznia również informację o najniższej cenie tego towaru, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki. Jeżeli dany towar jest oferowany do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni, obok informacji o obniżonej cenie Sprzedający uwidacznia również informację o najniższej cenie tego towaru, która obowiązywała w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania tego towaru do sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki.

9.        Zdjęcia towarów umieszczane na stronie E-Sklepu służą do prezentacji konkretnie wskazanych na nich modeli, niemniej mają wyłącznie charakter poglądowy;

10.    Klienci mają możliwość zakupu Towarów za pośrednictwem E-Sklepu niezależnie od tego czy dokonali Rejestracji poprzez wypełnienie Formularza Rejestracji i założenie profilu;

11.    Warunkiem skutecznego złożenia zamówienia jest podanie dokładnych danych adresowych przez Klienta, wskazanie numeru telefonu lub adresu e-mail, pod którym możliwy będzie kontakt ze strony Sprzedającego.

II. ZAKRES, ZASADY I WARUNKI KORZYSTANIA Z E-SKLEPU

1.        Warunkiem korzystania z usług E-Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja;

2.        Klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu przed dokonaniem zamówienia;

3.        Sprzedający świadczy drogą elektroniczną usługi w zakresie umożliwienia Klientom założenia konta użytkownika na stronie E-Sklepu pod adresem internetowym www.taranko.com;

4.        Usługa polega na umożliwieniu Klientowi korzystania z funkcjonalności E-Sklepu po zalogowaniu się do panelu Klienta. Rejestracja Klienta w E-Sklepie jest dobrowolna i nieodpłatna.

5.        Sprzedający zapewnia również możliwość złożenia zamówienia bez konieczności rejestracji;

6.        Przy rejestracji Klient w Formularzu rejestracji wypełnia prawidłowo pola wskazując: dane osobowe; dane adresowe w tym adres doręczeń oraz inne niezbędne do realizacji zamówienia dane wskazane w Formularzu;

7.        Informacje podane w Formularzu rejestracji powinny być zgodne z prawdą oraz aktualne. W przypadku podania informacji nieprawdziwych lub nieaktualnych Sprzedający nie ma obowiązku realizowania Zamówienia;

8.        Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług konta użytkownika w każdej chwili, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, poprzez przesłanie Sprzedającemu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bok@taranko.com zażądania usunięcia konta użytkownika wraz ze wskazaniem adresu e-mail poczty elektronicznej Klienta aktualnie zarejestrowanego w E-sklepie;

9.        Sprzedający oświadcza, iż w celu zapewnienia bezpieczeństwa komunikatów i danych przekazywanych w E-Sklepie Taranko podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych przez Internet;

10.    Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) Korzystania z usług oferowanych przez Sprzedającego w sposób nie powodujący zakłóceń w działaniu, funkcjonowaniu E-Sklepu, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

b) Korzystania z usług oferowanych przez Sprzedającego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami,

c) Korzystania z usług oferowanych przez Sprzedającego w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Sprzedającego, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i innych przysługujących im praw,

d) Korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach E-Sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego;

11.    Sprzedający może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi konta użytkownika z zachowaniem 14-dniowego kalendarzowego okresu wypowiedzenia z ważnych przyczyn do których należy korzystanie przez Klienta z E-Sklepu Taranko w sposób stanowiący naruszenie obowiązków o których mowa w punkcie 10 powyżej. Sprzedający może złożyć Klientowi oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi konta użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail, który jest aktualnie zarejestrowany w E-Sklepie. Rozwiązanie umowy o świadczenie usługi konta użytkownika skutkować będzie zablokowaniem i usunięciem konta Klienta w E-Sklepie;

12.    Skuteczne dokonanie zamówienia możliwe jest jedynie w przypadku, gdy wybrany przez Klienta Towar jest dostępny w magazynie Sprzedającego. Towar jest dostępny, gdy w opcji wyboru rozmiaru widnieją
konkretne rozmiary do wybrania. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby uzupełnić zapas któregokolwiek z Towarów, w tym rozmiaru Towaru, w możliwie jak najkrótszym czasie. Towary niedostępne w magazynie zostaną usunięte z E-Sklepu bez zwłoki;

13.    W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku, o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 123).

III. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

1.        Klient może dokonać zakupu Towaru na terenie Rzeczpospolitej Polskiej poprzez złożenie zamówienia na stronie www.taranko.com; Zamówienia na towar dostępny w E-Sklepie są składane poprzez wybór preferowanej opcji zakupu. Złożenie zamówienia następuje poprzez kliknięcie przycisku „złóż zamówienie i zapłać”. Składając zamówienie Klient potwierdza, że wie iż zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty.

2.        Z zastrzeżeniem pozostałych postanowień niniejszego Regulaminu, zakupu Towaru można dokonać na terenie Unii Europejskiej poprzez stronę https://en.taranko.com W przypadku tej formy zakupu Klient ma możliwość zapłacenia za wybrany towar: za pomocą i pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego PayPal lub w formie przelewu tradycyjnego na konto Taranko sp. z o.o. o numerze: 33 1160 2202 0000 0002 0158 4058, podając SWIFT CODE/BIC: BIGPLPW. Opłata za zakupiony Towar dokonywana jest w walucie EURO w kwocie wskazanej w Potwierdzeniu zamówienia, z zastrzeżeniem pkt IV ust. 7 Regulaminu.

3.        Niezbędnym elementem procedury składania zamówienia jest zapoznanie się i akceptacja przez Klienta niniejszego Regulaminu, co Klient potwierdza zaznaczając odpowiednie pole przed złożeniem zamówienia. Brak akceptacji przez Klienta niniejszego Regulaminu w toku składania zamówienia uniemożliwia skorzystanie przez Klienta z możliwości nabycia towaru w E-Sklepie;

4.        Kolejnym elementem procedury składania zamówienia przez Klienta jest podanie przez Klienta danych osobowych wskazanych przy składaniu zamówienia przez E-Sklep, oznaczonych jako obowiązkowe oraz wyrażenie zgody przez Klienta, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola przed finalizacją zamówienia na przetwarzanie danych osobowych Klienta podanych podczas składania zamówienia w celu realizacji obsługi zamówienia złożonego w E-Sklepie. W każdym przypadku dokonywania zakupu w ramach działalności gospodarczej (tj. na firmę), Klient zobowiązany jest do złożenia oświadczenia czy dokonywany zakup posiada dla Klienta charakter zawodowy związany z prowadzoną działalnością gospodarczą;

5.        Złożenie zamówienia w E-Sklepie jest możliwe przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. Zamówienia realizowane są przez Sprzedającego w terminie wskazanym w Potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji, zaś w przypadku gdyby termin realizacji zamówienia nie został wskazany, w szacunkowym terminie wskazanym przy wyborze danego sposobu dostawy, przy czym w każdym wypadku nie będzie to termin dłuższy niż 10 Dni roboczych od dnia zawarcia umowy sprzedaży zgodnie z postanowieniem pkt. V ust. 2 Regulaminu;

6.        W przypadku zapłaty Kartą Podarunkową jako wybór płatności przez Klienta podczas składania zamówienia Klient zostaje przekierowany do płatności na platformę GiftCard pod linkiem: www.giftcardsystem.pl;

7.        Jeżeli zamówienie zostanie złożone w Dniu roboczym po godzinie 14:00, sobotę, niedzielę lub inne dni wolne od pracy ( soboty, niedziele i inne dni świąteczne ) czas realizacji zamówienia ulega wydłużeniu o czas obejmujący dni wolne od pracy, a wskazany termin realizacji zamówienia biegnie od następnego Dnia roboczego po zakończonych dniach wolnych;

8.        W przypadku dokonania przez Klienta rejestracji konta użytkownika w E-Sklepie, złożenie zamówienia następuje poprzez zalogowanie się na stronie E-Sklepu przy pomocy danych podanych przez Klienta, po dokonaniu wyboru koloru oraz rozmiaru i dodanie Towaru do koszyka, po czym potwierdzenie woli złożenia zamówienia z obowiązkiem zapłaty;

9.        W przypadku braku dokonania przez Klienta rejestracji konta użytkownika w E-Sklepie, warunkiem złożenia zamówienia jest dodanie towaru do koszyka, po dokonaniu wyboru koloru i rozmiaru, podanie
wszystkich wymaganych danych koniecznych do wysyłki towaru oraz podjęcie innych czynności technicznych w oparciu o wyświetlane Klientowi w E-Sklepie komunikaty lub informacje;

10.    Wysłanie zamówienia przez Klienta (zatwierdzenie przyciskiem „złóż zamówienie i zapłać”) stanowi ofertę Klienta złożoną Taranko Sp. z o. o. do zawarcia umowy sprzedaży zgodnie z treścią Regulaminu;

11.    Po wysłaniu zamówienia zgodnie z ust. 10 powyżej, Klient otrzymuje potwierdzenie zamówienia („Potwierdzenie zamówienia”) na wskazany przez niego w Formularzu rejestracyjnym lub podany przy składaniu zamówienia adres poczty elektronicznej e-mail. Potwierdzenie złożenia zamówienia nie stanowi akceptacji oferty Klienta, stanowi wyłącznie potwierdzenie dla Klienta, że firma Taranko Sp. z o. o. otrzymała zamówienie Klienta. Po otrzymaniu wyżej wymienionej wiadomości zawierającej potwierdzenie zamówienia Sprzedający przystępuje do przetwarzania zamówienia Klienta. Po przetworzeniu zamówienia Klient otrzymuje od Taranko Sp. z o. o. potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji, które stanowi przyjęcie jego oferty drogą elektroniczną („Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji”) na wskazany przez niego w Formularzu Rejestracyjnym lub podany przy składaniu zamówienia adres poczty e-mail. Po otrzymaniu w/w wiadomości zawierającej Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży zamówionych przez Klienta Towarów, poprzez przyjęcie przez Taranko Sp. z o. o. oferty o której mowa w ust.10 powyżej i następuje początek realizacji zamówienia przez Taranko Sp. z  o.o.

12.    Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji, udostepnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień umowy sprzedaży w celu uzyskania przez Klienta dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w postaci:

a) potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji w sposób wskazany w ust. 11 powyżej, poprzez umieszczenie w treści wiadomości e-mail wysłanej przez E-Sklep: informacji o zamówionym Towarze wraz ze wskazaniem jego ceny, wybranym przez Klienta sposobie i koszcie dostawy, wybranym przez Klienta sposobie i kwocie zapłaty za całość zamówienia, informacji o możliwości zgłoszenia reklamacji wraz z Formularzem reklamacji do samodzielnego pobrania, informacji o prawie odstąpienia od umowy
wraz z Formularzem zwrotu/ odstąpienia od umowy do samodzielnego pobrania, informacji o treści Regulaminu do samodzielnego pobrania,

b) dołączenia do zrealizowanego zamówienia jakie zostanie wysłane na adres wskazany w Formularzu rejestracyjnym lub przy składaniu zamówienia przez Klienta, wersji papierowej: Potwierdzenie zamówienia, informacji o prawie odstąpienia od umowy wraz z Formularzem zwrotu/odstąpienia od umowy,

13.    Wskazany w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji czas realizacji to orientacyjny termin liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania Towaru do Klienta za pośrednictwem jednego ze sposobów wysyłki wskazanych w treści niniejszego Regulaminu;

14.    Klient ma prawo anulować zamówienie przed otrzymaniem od Sprzedającego Potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Oświadczenie woli o anulowaniu zamówienia należy wysłać drogą elektroniczną do Sprzedającego na adres mail: bok@taranko.com;

15.    Do każdej przesyłki dołączone jest potwierdzenie zamówienia. Faktura elektroniczna stanowiąca dowód zakupu wysyłana jest na podany przy składaniu zamówienia adres e-mail. W przypadku gdy Klient jest płatnikiem VAT i chce otrzymać fakturę, składając zamówienie powinien zaznaczyć odpowiednią opcję oraz podać niezbędne dane;

16.    Sprzedaż Towarów znajdujących się w E-Sklepie prowadzona jest za pośrednictwem sieci Internetowej. Do korzystania z E-Sklepu, w tym przeglądania asortymentu oraz składania zamówień na Towary niezbędny jest:

a) Komputer z dostępem do sieci Internetowej i przeglądarka internetowa typu: Safari, Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Internet Explorer,

b) Aktywne konto poczty elektronicznej e-mail,

IV. DOKONYWANIE PŁATNOŚCI

1.        Wszystkie ceny Towarów oraz koszty wysyłki (dostawy) są cenami brutto tzn. zawierają podatki w tym podatek VAT i są wyrażone w polskich złotych;

2.        Ceny Towarów znajdujących się w E-Sklepie nie zawierają kosztów dostawy Towaru;

3.        Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca od chwili otrzymania przez Klienta Potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, o którym mowa w pkt. III ust. 11 Regulaminu. Informacja na temat ceny Towaru, cechach oraz istotnych właściwościach Towaru dostępna jest na stornie E-Sklepu oraz jest zamieszczona przy prezentowanym Towarze;

4.        Koszty wysyłki określane są zgodnie z postanowieniami pkt V. Realizacja zamówień i koszty wysyłki oraz sposoby doręczenia Towaru niniejszego Regulaminu;

5.        Informacja na temat całkowitej kwoty realizacji zamówienia obejmującej ceny Towarów oraz koszty wysyłki przedstawiana jest w koszyku po dokonaniu przez Klienta wyboru Towaru i opcji dostawy oraz formy płatności;

6.        Klient ma prawo wyboru sposobu płatności za zamówiony Towar:

a) gotówka – zapłacenie gotówką przy odbiorze przesyłki osobie działającej w imieniu przewoźnika, któremu Sprzedający powierzył dostarczenie zamówionego Towaru – „płatność za pobraniem”,  

b) przelew bankowy – zapłacenie za Towar przed otrzymaniem dostawy/zamówienia „zapłać przelewem”. W przypadku wyboru przez Klienta „zapłać przelewem” brak otrzymania płatności na rachunek Taranko Sp. z o. o. w terminie 3 dni roboczych od złożenia zamówienia spowoduje anulowanie zamówienia. Płatności za pośrednictwem przelewu bankowego powinny być dokonywane na rachunek bankowy Sprzedającego podany w Potwierdzeniu zamówienia zgodnie z pkt. III ust. 10 niniejszego Regulaminu. Klient zobowiązany jest zawrzeć numer zamówienia w tytule realizowanego przelewu. Właścicielem rachunku jest Taranko Sp. z o. o. bank Milleniumm, nr konta: 97 1160 2202 0000 0002 2742 4967,

c) karta kredytowa lub e-transfer – rozliczenia płatności przeprowadzane są za pomocą i pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dot-Pay oraz Pay-Pal wg zasad ustalonych przez wskazane podmioty na stronach internetowych www.dotpay.pl oraz www.paypal.com,

d) Karta Podarunkowa – po wybraniu tej opcji płatności nastąpi przekierowanie na stronę GiftCard www.gitfcardsystem.pl, na której Klient będzie mógł dokonać zapłaty za złożone zamówienie. Aby dokonać płatności Kartą Podarunkową należy na w/w stronie podać 20 cyfrowy numer karty i 3 cyfrowy numer zabezpieczający znajdujący się obok 20 cyfrowego numeru oraz kod PIN znajdujący się pod zdrapką obok w/w numerów,

e) Pay – Po – płatność przy wykorzystaniu oferowanych za pośrednictwem E-Sklepu przez PayPo kredytów konsumenckich przeznaczonych dla Klientów będących konsumentami, a przeznaczonych na sfinansowanie zakupów w E-Sklepie. Umowa kredytu konsumenckiego zostanie zawarta pomiędzy Klientem (jako Kredytobiorcą), a PayPo (jako Kredytodawcą). Formularz wniosku o kredyt konsumencki dostępny jest na stronie www.paypo.pl, na którą Klient zostanie przekierowany po wyborze danej formy płatności za zamówienie w E-Sklepie, gdzie Klient składa wniosek o zawarcie umowy o kredyt konsumencki na podstawie danych przekazanych z E-Sklepu. Klient składa wniosek o kredyt konsumencki na zakup wybranego przez siebie towaru na zasadach określonych przez operatora tego sposobu płatności, w tym przypadku PayPo. Jeśli procedura kredytowa przebiegnie pomyślnie, to Taranko Sp. z o. o. przystąpi do przetwarzania zamówienia, a następnie potwierdzi przyjęcie go do realizacji,

7.        W przypadku jeśli w trakcie przetwarzania zamówienia przez Sprzedającego okaże się, że ilość dostępnego towaru lub cena zamówienia podana w Koszyku w chwili składania zamówienia przez Klienta na stronie Sklepu Internetowego TARANKO jest wynikiem błędu w działaniu systemu E-Sklepu lub innego systemu wspomagającego system sklepu internetowego, Sprzedający poinformuje o tym Klienta drogą elektroniczną na wskazany przez niego adres poczty e-mail podany w Formularzu rejestracyjnym lub przy składaniu zamówienia, podając prawidłową ilość dostępnego towaru, cenę oraz koszty wysyłki, zaś warunkiem Przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego będzie potwierdzenie przez Klienta złożenia zamówienia na warunkach wynikających z informacji Sprzedającego. Jeśli Klient nie potwierdzi złożenia zamówienia na warunkach wynikających z informacji Sprzedającego w terminie 7 dni kalendarzowych od otrzymania tej informacji, Sprzedający anuluje zamówienie oraz zwróci niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia anulowania zamówienia, dokonane przez Klienta płatności;

8.        Promocje w Sklepie Internetowym TARANKO nie podlegają łączeniu.;

9.        Całkowita kwota realizacji zamówienia oznacza kwotę do zapłaty której zobowiązany jest Klient, na którą składa się cena zsumowanych pozycji za zamówione towary oraz koszt wysyłki;

10.    Szczegółowe zasady korzystania z Karty Podarunkowej zostały określone w regulaminie Karty Podarunkowej, który jest dostępny na stronie internetowej Sprzedającego www.taranko.com pod linkiem: https://taranko.com/pl/80-karty-upominkowe

11.    Sprzedający zastrzega sobie prawo do wyłączenia formy płatności przy odbiorze przesyłki (płatność za pobraniem) Klientowi, który nie odbierze dwóch kolejno zrealizowanych zamówień płatnych przy odbiorze. Przywrócenie formy dokonania zapłaty przy odbiorze przesyłki (płatność za pobraniem) dla danego Klienta następuje po złożeniu i odebraniu kolejnego zamówienia opłaconego w inny sposób niż przy odbiorze przesyłki.

V. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ I KOSZTY WYSYŁKI ORAZ SPOSOBY DORĘCZENIA TOWARU

1.        Po otrzymaniu przez Sprzedającego potwierdzenia złożenia zamówienia przez Klienta zgodnie z postanowieniem pkt. III ust. 11 niniejszego Regulaminu oraz Potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego, zgodnie z postanowieniem pkt. III ust. 11 niniejszego Regulaminu, rozpoczyna się proces realizacji zamówienia przez Sprzedającego;

2.        Termin realizacji zamówienia wraz z dostawą do Klienta powinien wynosić do 10 Dni roboczych od dnia zawarcia umowy sprzedaży dla zamówień realizowanych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i jest zależny między innymi od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz sposobu dostawy. Termin wskazany w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu może zostać przekroczony z przyczyn związanych z możliwymi trudnościami w realizacji zamówienia wynikającymi z przyczyn niezależnych od Sprzedającego, o których Sprzedający niezwłocznie poinformuje Klienta w formie wiadomości elektronicznej na adres e-mail wskazany przez Klienta przy składaniu zamówienia;

3.        Koszt wysyłki towaru ponosi Klient i jest on doliczony do ceny za wybrany towar. Koszt przesyłki zależny jest od wyboru sposobu przesyłki oraz miejsca doręczenia, zgodnie z cennikami stosowanymi przez przewoźnika, które znajdują się na stronie www.taranko.com w zakładce DOSTAWA oraz pod linkiem: https://taranko.com/taranko/pl/dostawa/

4.        Towary są doręczane pod wskazany przez Klienta adres na terenie Rzeczpospolitej Polskiej za pośrednictwem Poczty Polskiej, wybranych przez Taranko firm kurierskich; oraz do sklepów stacjonarnych marki TARANKO według wyboru sposobu dostawy przez Klienta. Zamówienia złożone z odbiorem w wybranym salonie marki Taranko, należy odebrać w ciągu 7 dni od momentu dostarczenia przesyłki do wybranego przez Klienta salonu marki Taranko. Klient zostanie poinformowany w wiadomości e-mail o fakcie dostarczenia przesyłki do wybranego przez Klienta salonu marki Taranko. W przypadku nieodebrania zamówienia z wybranego przez Klienta salonu marki Taranko, w terminie wskazanym powyżej, zamówienie zostanie zwrócone do magazynu Sprzedającego. Sprzedający informuje, iż szczegółowe informacje dotyczące formy i kosztów wysyłki towaru oraz orientacyjnego terminu realizacji przesyłek podane są na stronie E-Sklepu pod linkiem: https://taranko.com/taranko/pl/dostawa/

5.        W przypadku doręczania zamówień Klienta poza granice Rzeczpospolitej Polskiej doręczenie odbywa się wyłącznie za pomocą firm: DPD i Poczta Polska, a przewidywany czas doręczenia towaru określony jest przez przewoźnika, w zależności od kraju przeznaczenia i wynosi do 10 Dni roboczych. Termin ten może ulegać zmianom w związku z okolicznościami leżącymi po stronie przewoźnika, na które Sprzedający nie ma wpływu. Sprzedający przewiduje możliwość dostawy towarów jedynie do wybranych krajów, wskazanych pod linkiem: https://taranko.com/taranko/pl/dostawa/ Sprzedający informuje, iż dokładne koszty wysyłki towaru poza granice RP wskazane są na stronie www.taranko.com pod linkiem: https://taranko.com/taranko/pl/dostawa/ Powyższe linki znajdują się w zakładce Przewodnik Zakupów/Dostawa na stronie www.taranko.com

6.        Klient odbierając przesyłkę z zamówieniem powinien od razu sprawdzić stan przesyłki: w obecności Kuriera dostarczającego przesyłkę lub przy odbiorze z paczkomatu/punktu odbioru. W przypadku uszkodzonej przesyłki stwierdzonej w obecności Kuriera firmy przewozowej, Klient załatwia sprawy uszkodzenia przesyłki z Kurierem wg procedur i zasad obowiązujących w firmie przewozowej realizującej dostarczenie zamówienia Klienta. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki po
odbiorze od Kuriera lub po odbiorze z punktu odbioru/paczkomatu Klient niezwłocznie powinien skontaktować się ze Sprzedającym w sposób wskazany w pkt. I ust. 4 niniejszego Regulaminu;

7.        Maksymalny czas realizacji zamówienia wynosi 30 Dni roboczych, po tym terminie Klient jest uprawniony do anulowania zamówienia poprzez przesłanie do sprzedającego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bok@taranko.com;

8.        Zamówienia w E-Sklepie realizowane są przez Sprzedającego wg kolejności ich otrzymania.

VI. UPRAWNIENIE DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY – ZWROTU

1.        Zawarte w niniejszym punkcie regulaminu tj. pkt. VI „Uprawnienie do odstąpienia od umowy – zwrotu” – uprawnienia i obowiązki Klienta dotyczą wyłącznie Klienta będącego Konsumentem w rozumieniu Ustawy, a także osoby fizycznej zawierającej umowę sprzedaży zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu jako bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy dokonywany w oparciu o umowę sprzedaży zakup nie posiada dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, co znajduje potwierdzenie w złożonym przez tę osobę oświadczeniu w trakcie dokonywania zakupu w E-Sklepie;

2.        Klient będący Konsumentem zgodnie z Ustawą, a także osoba fizyczna zawierająca umowę sprzedaży zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu jako bezpośrednio związana z jej działalnością gospodarczą, gdy dokonywany w oparciu o umowę sprzedaży zakup nie posiada dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, co znajduje potwierdzenie w złożonym przez tę osobę oświadczeniu w trakcie dokonywania zakupu w E-Sklepie, może odstąpić od umowy sprzedaży towarów zawartej za pośrednictwem E-Sklepu na odległość bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie 30 dni kalendarzowych od daty zakupu towaru, czyli otrzymania wiadomości o potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji, po której dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży zamówionych przez Klienta towarów. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem. Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy przekazywane jest klientowi w trakcie procedury składania zamówienia, ponadto znajduje się w Potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji o którym mowa w pkt. III ust. 11 niniejszego Regulaminu oraz na Formularzu zwrotu – odstąpienia przekazywanego wraz z towarem do Klienta;

3.       Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Klienta poprzez przesłanie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży na adres: Taranko Sp. z o. o. „E-Sklep” 80-557 Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 73 B lub skierowanie oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bok@taranko.com, w tym celu Klient może skorzystać z Formularza zwrotu – odstąpienia doręczonego Klientowi wraz z towarem, jednak nie jest to obowiązkowe;

4.        Formularz zwrotu – odstąpienia od umowy – dostępny jest na stronie internetowej E-Sklepu w zakładce „Przewodnik zakupów – Zwrot” (pobierz formularz), który znajduje się pod linkiem: https://taranko.com/taranko/pl/zwrot/ i jest udostępniany w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie i wydruk. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży towarów zawartej na odległość,
umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań.

5.        W przypadku złożenia przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy w innej formie niż pisemna, Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Klientowi za pośrednictwem adresu e-mail (podanym przy składaniu zamówienia lub inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, o którym mowa powyżej;

6.        Sprzedający zobowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy sprzedaży zwrócić Klientowi dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy towaru innego niż najtańszy, zwykły sposób dostawy oferowany przez Sprzedającego w E-Sklepie. Sprzedający nie ponosi kosztów zwrotu towaru przez Klienta do Sklepu Internetowego TARANKO;

7.        Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Klient. W przypadku płatności za pobraniem Klient zobowiązany jest do podania numeru rachunku bankowego w Formularzu zwrotu na który zostanie zwrócona należność. W przypadku dokonania płatności z wykorzystaniem Karty Podarunkowej Taranko, zwrot środków odbywa się wyłącznie na nowo wydaną w tym celu Kartę Podarunkową Taranko, ważną przez 12 miesięcy od momentu zwrotu środków. Na Karcie Podarunkowej Taranko wydanej w związku z dokonanym zwrotem zostanie naliczona kwota odpowiadająca wartości pobranej z Karty Podarunkowej za pomocą której Klient dokonał płatności za towar. W przypadku dokonania płatności z wykorzystaniem Karty Podarunkowej oraz innego sposobu płatności wskazanych w niniejszym Regulaminie tj. w pkt IV. Ust. 6 „Dokonywanie płatności” , Sprzedający w pierwszej kolejności dokona zwrotu płatności na nowo wydaną w tym celu Kartę Podarunkową Taranko, a kolejne zwroty płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Klient.

8.        Klient zobowiązany jest zwrócić Sprzedającemu Towar niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14  dni kalendarzowych od dnia, w którym Klient odstąpił od umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem. Klient ponosi koszty zwrotu towaru do E-Sklepu.

9.        Najtańszy, zwykły sposób dostarczenia towaru do Klienta przewidziany dla zamówień na terenie Rzeczpospolitej Polskiej stanowi InPost (paczkomat) z dokonaną przedpłatą za towar, a poza granice Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z pkt. V ust. 5 niniejszego Regulaminu;

10.    Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy towaru inny, aniżeli najtańszy, zwykły sposób dostarczenia towaru wskazany w ust. 9 powyżej, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu na rzecz Klienta poniesionych przez niego dodatkowych kosztów, stanowiących różnicę pomiędzy najtańszym sposobem wysyłki, a faktycznym kosztem poniesionym przez Klienta. Szczegółowe koszty wysyłki towaru poza granicę Rzeczpospolitej Polskiej wskazane na stronie internetowej E-Sklepu w zakładce „Przewodnik zakupów/Dostawa” pod linkiem: https://taranko.com/taranko/pl/dostawa/

11.    Sprzedający oświadcza, iż jest uprawniony do wstrzymania się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta z tytułu umowy sprzedaży w przypadku jego odstąpienia od umowy do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania towaru skierowanego na adres poczty elektronicznej: bok@taranko.com

12.    Zwracany przez Klienta towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu, w miarę możliwości towar powinien być opakowany w oryginalne opakowanie. Towar powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem, oryginalnie przyczepioną metką do towaru oraz akcesoriami jak i dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży na
adres: Taranko Sp. z o. o. „E-Sklep” 80-557 Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 73 B;

13.    Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru;

14.    Zgodnie z art. 38 ustawy – prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu między innymi do umów:

a) świadczenie usług, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny  jeśli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodną Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy i przyjął to do wiadomości,

b) w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

c) w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia,

d) w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

e) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względów na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami. 

f) świadczenie usług, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, w przypadku których Konsument wyraźnie zażądał od przedsiębiorcy, aby przyjechał do niego w celu dokonania naprawy, a usługa została już w pełni wykonana za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta.

Powyższe dotyczy także osoby fizycznej zawierającej umowę sprzedaży zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu jako bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy dokonywany w oparciu o umowę sprzedaży zakup nie posiada dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, co znajduje potwierdzenie w złożonym przez tę osobę oświadczeniu w trakcie dokonywania zakupów w E-Sklepie.

VII. REKLAMACJE

1.        Odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu umowy sprzedaży względem Klientów nie będących Konsumentami:

a) z tytułu wad fizycznych lub prawnych towaru na podstawie przepisu art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego jest całkowicie wyłączona,

b) odpowiedzialność Sprzedającego obejmuje wyłącznie szkodę rzeczywistą i ograniczona jest do wartości zamówienia,

c) nie dotyczy działań lub zaniechań podmiotów trzecich, w tym dostawców, kurierów lub innych za których działania lub zaniechania Sprzedający nie odpowiada,

d) w zakresie korzyści i ciężarów wraz z niebezpieczeństwem przypadkowej utraty lub uszkodzenia towarów przechodzą na Klienta, który nie jest Konsumentem, z chwilą jego powierzenia przez Sprzedawcę przewoźnikowi (firmie kurierskiej) trudniącemu się przewozem rzeczy tego rodzaju, celem jego dostarczenia do Klienta nie będącego Konsumentem. Sprzedający w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za działanie lub zaniechanie przewoźnika (firmy kurierskiej), w szczególności za
utratę, ubytek lub uszkodzenie towaru powstałe od momentu przyjęcia towaru do przewozu, aż do wydania go Klientowi nie będącemu  Konsumentem, jak również za opóźnienie w przewozie przesyłki;

2.        Zawarte w niniejszym punkcie Regulaminu tj. pkt. VII „Reklamacje” w ust. 3 i następne postanowienia dotyczące odpowiedzialności Sprzedającego za brak zgodności towaru z umową dotyczą wyłącznie Klienta będącego Konsumentem w rozumieniu ustawy, a także osoby fizycznej zawierającej umowę sprzedaży zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu jako bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy dokonywany w oparciu o umowę sprzedaży zakup nie posiada dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, co znajduje potwierdzenie w złożonym przez tę osobę oświadczeniu w trakcie dokonywania zakupu w E-Sklepie. Dla celów niniejszego pkt. VII pod pojęciem „Klient” należy rozumieć wyłącznie Konsumenta, zgodnie z definicją zawartą w niniejszym ustępie

3.        Sprzedający jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta za brak zgodności towaru z umową na zasadach określonych przepisami Ustawy oraz innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa;

4.        Sprzedający ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili;

5.        Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności towaru z umową jeżeli Klient, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Towaru odbiega od wymogów zgodności z umową oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Towaru.

6.        W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Klienta jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej prawa;

7.        Reklamację należy zgłosić poprzez wypełnienie „Formularza Reklamacji”, doręczonego Klientowi wraz z towarem lub dostępnego na stronie internetowej E-Sklepu w zakładce „Przewodnik Zakupów /Reklamacje” pod linkiem: https://taranko.com/taranko/pl/reklamacje/, odesłać wypełniony formularz wraz z reklamowanym towarem oraz dowodem zakupu (np. paragonem albo fakturą) na adres: Taranko Sp. z o.o. „E-Sklep” 80-557 Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 73B;

8.        Sprzedający ustosunkuje się do złożonej przez Klienta reklamacji w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania reklamacji Klienta, a o podjętych czynnościach zobowiązuje się informować Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez Klienta email;

9.        W przypadku gdy w Formularzu reklamacji Klient nie wskaże wymaganych informacji lub dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedającego, Sprzedający zwróci się do Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej z prośbą o niezwłoczne uzupełnienie danych niezbędnych do przeprowadzenia procesu reklamacji;

10.    Klient, jeżeli Towar jest niezgodny z umową, może żądać jego naprawy lub wymiany.

11.    Sprzedający może dokonać wymiany, gdy Klient żąda naprawy, lub Sprzedający może dokonać naprawy, gdy Klient żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedającego. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedającego, może on odmówić doprowadzenia Towaru do zgodności z umową. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedającego uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Towaru z umową, wartość Towaru zgodnego z umową oraz nadmierne niedogodności dla Klienta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z umową.

12.    Sprzedający dokonuje naprawy lub wymiany Towaru w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedający został poinformowany przez Klienta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta, uwzględniając specyfikę Towaru oraz cel, w jakim Klient go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedający.

13.    Jeżeli Towar jest niezgodny z umową, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:

a)       Sprzedający odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z umową;

b)       Sprzedający nie doprowadził Towaru do zgodności z umową;

c)       brak zgodności Towaru z umową występuje nadal, mimo że Sprzedający próbował doprowadzić Towar do zgodności z umową;

d)       brak zgodności Towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w ust. 9;

e)       z oświadczenia Sprzedającego lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

14.    Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Towaru niezgodnego z umową pozostaje do wartości Towaru zgodnego z umową.

15.    Sprzedający zwraca Klientowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o obniżeniu ceny.

16.    Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności Towaru z umową jest nieistotny. 

17.    Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych Towarów dostarczonych na podstawie umowy Klient może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych Towarów, a także w odniesieniu do innych Towarów nabytych przez Klienta wraz z Towarami niezgodnymi z umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Klient zgodził się zatrzymać wyłącznie Towary zgodne z umową.

18.    W razie odstąpienia od umowy Klient niezwłocznie zwraca Towar Sprzedającemu na jego koszt. Sprzedający zwraca Klientowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania.

19.    Sprzedający dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

20.    Koszt dostarczenia reklamowanego Towaru do Sprzedającego, a w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, także koszt przesłania Towaru do Klienta obciąża Sprzedającego.

VIII. ZASADY ZWIĄZANE Z DOKONYWANIEM ZAKUPÓW W SKLEPIE INTERNETOWYM TARANKO ZA POŚREDNICTWEM TELEFONU ORAZ POCZTY ELEKTRONICZNEJ E-MAIL („Zasady”)

1.        Klienci Taranko Sp. z o. o. mają możliwość dokonywania zakupów za pośrednictwem następujących kanałów sprzedaży na odległość:

a) za pośrednictwem formularza sklepu internetowego na warunkach opisanych w Regulaminie Sklepu Internetowego TARANKO, lub

b) za pośrednictwem telefonu, poprzez dostępny numer telefonu TARANKO + 48 455 450 194 na warunkach opisanych w Regulaminie Sklepu Internetowego TARANKO oraz określonych w niniejszych Zasadach, chyba, że co innego wynika z treści niniejszego dokumentu, lub

c) za pośrednictwem adresu e-mail: bok@taranko.com na warunkach opisanych w Regulaminie Sklepu Internetowego TARANKO oraz określonych w niniejszych Zasadach, chyba, że co innego wynika z treści niniejszego regulaminu Składanie zamówień za pośrednictwem telefonu lub adresu e-mail:

2.        Przed skorzystaniem z możliwości dokonywania zakupów za pośrednictwem telefonu lub adresu e-mail Klient powinien w każdym przypadku zapoznać się z treścią Regulaminu E-sklepu TARANKO dostępnego na stronie internetowej www.taranko.com oraz z niniejszymi Zasadami;

3.        TARANKO świadczy usługi zgodnie z Regulaminem oraz Zasadami;

4.        Do złożenia zamówienia wymagane jest posiadanie aktywnego adresu e-mail oraz numeru telefonu. Złożenie zamówienia za pomocą telefonu lub adresu e-mail jest równoznaczne z akceptacją warunków Regulaminu i Zasad. W przypadku braku akceptacji Regulaminu lub Zasad, prosimy o przerwanie rozmowy telefonicznej lub w przypadku zamówienia złożonego w formie wiadomości e-mail Klient powinien przekazać informację dotyczącą braku zgody na warunki Regulaminu lub Zasad;

5.        Zamówienia telefoniczne mogą być składane w Dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach: od 8:00 do 20:00;

6.        Zamówienia za pośrednictwem adresu e-mail mogą być składane przez całą dobę, przy czym ich potwierdzenie i realizacja odbywa się w Dniach roboczych od poniedziałku do piątku w godzinach: od 8:00 – do 20:00;

7.        W celu usprawnienia procesu obsługi Klientów, prosimy aby przed wykonaniem telefonu lub złożeniem zamówienia za pośrednictwem adresu e-mail, Klient przygotował lub wskazał w wiadomości numery referencyjne towarów, które chce zamówić (numer znajduje się pod nazwą towaru na karcie danego produktu i wygląda tak „Nr ref. M0SK04”). Każdy produkt posiada odrębny numer referencyjny, numer wskazany w niniejszym opisie jest wyłącznie przykładowy;

8.        Aby złożyć zamówienie telefoniczne, należy wykonać telefon na numer + 48 455 450 194. W trakcie rozmowy Klient zostanie poinformowany o najważniejszych zasadach dotyczących przetwarzania jego danych osobowych oraz o miejscu udostępnienia Klientowi przez TARANKO szczegółowych informacji w tym zakresie. Szczegółowe informacje dotyczące zasad i warunków przetwarzania danych osobowych przez TARANKO znajdują się na stronie internetowej www.taranko.com, w zakładce „Polityka Prywatności”. W przypadku jeśli Klient nie wyraża zgody na przetwarzanie jego danych osobowych, powinien niezwłocznie się rozłączyć;

9.        W celu złożenia zamówienia za pośrednictwem adresu e-mail, należy skierować na adres e-mail: bok@taranko.com informację dotyczącą towaru jaki Klient chce zamówić, ze wskazaniem numeru referencyjnego towaru, rozmiaru i ilości oraz danych osobowych wskazanych w ust. 9 poniżej;

10.    Dane osobowe niezbędne do realizacji zamówienia złożonego przez telefon +48 455 450 194 lub adres e-mail bok@taranko.com to: imię i nazwisko Klienta, adres na który ma zostać dostarczone zamówienie, numer telefonu oraz adres e-mail, na który zostanie wysłane potwierdzenie zamówienia;

11.    W trakcie rozmowy telefonicznej z konsultantem TARANKO, Klient zostanie poproszony o wybór sposobu dostawy zamówienia oraz sposobu płatności za zamówienie, oferowanych przez TARANKO. W przypadku zamówienia składanego za pośrednictwem wiadomości e-mail, Klient w zamówieniu powinien wskazać wybrany sposób dostawy i płatności za zamówienie;

12.    Dostępne sposoby dostawy towaru wymienione są w Regulaminie w pkt V.;

13.    W przypadku zamówień telefonicznych na numer + 48 455 450 194 lub poprzez adres e-mail bok@taranko.com możliwe jest dokonywanie płatności za zamówienie wyłącznie:

a) gotówką, osobie działającej w imieniu przewoźnika, któremu Sprzedający powierzył dostarczenie zamówionego Towaru (płatność za pobraniem), lub

b) przelewem bankowym przed dostawą (płatność przed wysyłką zamówienia);

14.    Po zakończonej rozmowie telefonicznej pod numerem telefonu + 48 455 450 194 lub po wysłaniu przez Klienta zamówienia na adres e-mail bok@taranko.com, na wskazany przez Klienta adres e-mail wysłane zostanie potwierdzenie zamówienia;

15.    W przypadku wyboru przez Klienta metody płatności przed wysyłką zamówienia, złożone zamówienie oczekiwać będzie na opłacenie przez 24 godziny i/lub zamówienie złożone w ostatni dzień roboczy przed dniem wolnym będzie oczekiwać na opłacenie do pierwszego dnia roboczego po dniu wolnym od chwili założenia przez TARANKO zamówienia w systemie. Po tym czasie zamówienie zostanie automatycznie anulowane. Zamówienie zostanie przekazane do realizacji i wysyłki w ciągu 72 h od jego opłacenia;

16.    W przypadku wyboru przez Klienta metody płatności za pobraniem, zamówienie zostanie przekazane do realizacji i wysyłki w ciągu 72 h od momentu złożenia zamówienia;

17.    Pozostałe zasady realizacji zamówienia, w tym w szczególności dotyczące odstąpienia od umowy, zwrotów, reklamacji lub rozstrzygania sporów znajdują się w Regulaminie;

18.    W zakresie zamówień składanych za pośrednictwem telefonu lub poprzez e-mail zastosowanie mają niniejsze Zasady wraz z Regulaminem;

19.    Definicje zawarte w niniejszych Zasadach mają znaczenie nadane w treści Regulaminu, chyba że co innego wynika z niniejszego dokumentu;

20.    W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejsze Zasady wraz z Regulaminem są regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 123).

IX. INFORMACJA DOTYCZĄCA ROSTRZYGANIA SPORÓW

1.        Sprzedający informuje, iż w przypadku powstania sporu oprócz możliwości skorzystania z dochodzenia praw na drodze sądowej istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania
reklamacji i dochodzenia praw;

2.        Pozasądowy sposób rozpatrywania reklamacji i dochodzenia praw oznacza każdą metodę, która umożliwia rozwiązanie konfliktu dzięki interwencji osoby trzeciej, proponującej lub narzucającej rozwiązanie. Instrumenty pozasądowe mogą być ustanowione przez władze publiczne, przedstawicieli zawodów prawniczych, ugrupowania zawodowe lub organizacje społeczeństwa obywatelskiego (przykładowo: rzecznik praw konsumenta, organizacje konsumenckie, sąd arbitrażowy). Informacje o sposobie dostępu do w/w trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl , w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”;

3.        Celem zapoznania się zasadami dostępu do tych procedur, należy zwrócić się do danego organu i/lub podmiotu uprawnionego do prowadzenia pozasądowych sposób rozpatrywania reklamacji oraz dochodzenia roszczeń;

4.        Sprzedający informuje, iż w/w informacje nie wyłączają ani nie ograniczają w jakikolwiek sposób możliwości wyboru i korzystania przez Klienta z sądowych lub pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów, ani podmiotów prowadzących takie postępowania. Wskazane w postanowieniach powyżej wyliczenie sposobów bądź podmiotów ma charakter przykładowy i niewyczerpujący, nie ogranicza ani nie wyłącza jakichkolwiek uprawnień Klienta.

X. NEWSLETTER

1.        Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera udostępnianego przez Sprzedającego. Newsletter wysyłany jest za pośrednictwem wiadomości sms (SMS-Newsletter) lub poczty elektronicznej (E-mail-Newsletter) wskazanych przez Klienta;

2.        Newsletter wysyłany jest wyłącznie do Klientów, którzy zamówili Newsletter poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola przy składaniu zamówień w E-Sklepie, odrębnego dla każdej z form Newslettera udostępnionych przez Sprzedającego, tj. SMS-Newsletter lub E-mail-Newsletter oraz którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie informacji handlowych w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 123);

3.        W ramach oferowanych usług SMS Newsletter oraz E-mail Newsletter, na podany przez Klienta odpowiednio numer telefonu oraz adres e-mail wysyłane są informacje o nowościach oraz atrakcyjnych ofertach Sprzedającego. SMS-Newsletter oraz E-mail-Newsletter wysyłane są bezpłatnie;

4.        Klient może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia dodatkowych kosztów zrezygnować z Newslettera.

5.        Szczegółowe zasady korzystania z usługi Newsletter zawarte są w Regulaminie świadczenia usługi Newslettera Taranko dostępnym pod adresem: https://taranko.com/regulamin-newslettera

XI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO Sprzedający informuje, iż:

1.        Dane osobowe Klienta będą przetwarzane zgodnie z Polityką prywatności dostępną na stronie www.taranko.com w zakładce „Polityka Prywatności”;

2.        Administratorem danych osobowych Klienta jest Taranko Sp. z o.o. z siedzibą w 80-557 Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej nr 73 B, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS
0000162074, REGON: 192903799, NIP: 9570857274;

3.        Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji oraz obsługi zamówienia złożonego przez Klienta w E-Sklepie, wystawienia dowodu sprzedaży, wysyłki towaru, ewentualnego zwrotu i/lub reklamacji,
jak również na potrzeby wypełnienia przez Sprzedającego obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów, w szczególności przepisów podatkowo-księgowych oraz dochodzenia i obrony roszczeń związanych z realizacją zamówienia, tj. na podstawie: art. 6 ust 1 lit. b), c) i f) RODO;

4.        W przypadku wyrażenia przez Klienta zgody na otrzymywanie Newslettera, jego dane osobowe, przetwarzane są w celach marketingowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

5.        Podanie przez Klienta danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem koniecznym skorzystania z usług E-Sklepu. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgód związanych z otrzymywaniem Newslettera jest całkowicie dobrowolne;

6.        Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji i obsługi zamówienia oraz przedawnienia roszczeń z nim związanych. Dane osobowe udostępnione przez Klienta dla celów marketingowych (wysyłki Newslettera), będą przetwarzane do czasu cofnięcia przez Klienta zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym celu;

7.        Dane osobowe Klienta będą przekazywane następującym odbiorcom: osobom upoważnionym do przetwarzania danych osobowych na podstawie umowy powierzenia zawartej ze Sprzedającym (w tym współpracującym: kancelariom prawnym, biurom kadrowo-księgowym, podmiotom świadczącym obsługę IT, dostawcom usług związanych z obsługą E-Sklepu, kurierom) oraz podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa;

8.        Klient posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu. Szczegółowo zakres każdego z wyżej wymienionych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać wskazane zostały w art. 15-22 RODO;

9.        Klient ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

10.    Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych go dotyczących narusza obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych osobowych;

11.    Sprzedający informuje, że korzysta z usług i technologii oferowanych przez takie podmioty jak: Facebook, Microsoft, Google, które mają siedziby w Stanach Zjednoczonych. Podmioty, o których mowa w zdaniu poprzednim posiadają certyfikaty Tarczy Prywatności i wykorzystują zatwierdzone przez Komisję Europejską standardowe klauzule umowne oraz gwarantują, że będą przestrzegać wysokich standardów w zakresie ochrony danych osobowych, jakie obowiązują w Unii Europejskiej, dlatego korzystanie z ich
usług i technologii w procesie przetwarzania danych osobowych jest zgodne z prawem;

12.    Strona E-Sklepu używa plików „cookies” stanowiących dane informatyczne, w szczególności pliki testowe. Pliki te przechowywane są na urządzeniach końcowych Użytkownika E-Sklepu.

Stosowane są dwa rodzaje plików „cookies”:

a) sesyjne – pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika E-Sklepu do czasu opuszczenia strony lub wyłączenia przeglądarki internetowej,

b) trwałe – przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika;

Pliki „cookies” stosowane są w celu:

a) konfiguracji serwisu,

b) uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie,

c) realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności strony internetowej,

d) analizy i badań oglądalności,

e) zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu,

f) realizacji działań marketingowych; 

Strona E-Sklepu stosuje pliki „cookies”, które zbierają różne informacje nie stanowiące co do zasady danych osobowych (nie pozwalają na identyfikację danego użytkownika). Pozwalają one tworzyć profile, przez które Sprzedający dokonuje oceny Państwa preferencji, na podstawie których wysyłane są powiadomienia w celu zaoferowania kupna produktów. Niektóre informacje, w zależności od ich zawartości i sposobu wykorzystania, mogą jednak zostać powiązane z konkretną osobą, a tym samym zostać uznane za dane osobowe;

13.    Strona E-Sklepu korzysta z narzędzia typu Marketing Automation, które zbiera dane dotyczące użytkownika na potrzeby Administratora strony. Zbieranie powyższych danych, ma na celu ułatwienie Państwu dokonania zakupu odpowiedniego dla profilu użytkownika. Należy mieć zatem na uwadze, że tego rodzaju przetwarzanie danych niesie ze sobą analizę profilu Użytkownika lub Klienta, aby określić jakie są jego preferencje, a co za tym idzie, jakie produkty i usługi najbardziej odpowiadają jego stylowi,
celem wysyłania mu odpowiednich dla niego informacji lub zasugerowania produktów, które naszym zdaniem mogą go interesować. Brak zgody na przyjmowanie plików „cookies” można zastrzec w ustawieniach przeglądarki internetowej. Należy jednak pamiętać, że cześć funkcji może być niedostępnych. W plikach „cookies” nie są przechowywane informacje stanowiące dane osobowe Użytkowników lub Klientów. Pliki „cookies” zamieszczone na urządzeniu końcowym użytkownika mogą być wykorzystywane także przez współpracujących ze Sprzedającym reklamodawców oraz partnerów, w szczególności na potrzeby wykorzystywania narzędzi takich jak: Google Analytics, Google AdWords, RTB House, Hotjar, Facebook;

14.    Wszelkie pytania związane z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych prosimy kierować na adres e-mail: taranko@taranko.com.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.        Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa
celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu;

2.        Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia na stronie E-Sklepu, niemniej jednak, do umów sprzedaży zawartych przed zmianą Regulaminu zastosowanie znajdują regulacje zawarte w Regulaminie dotychczas obowiązującym;

3.        Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie E-Sklepu w zakładce „Polityka”;

4.        Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta;

5.        Sprzedający w dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego TARANKO spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu Internetowego TARANKO z infrastrukturą techniczną Klienta.

Regulamin wchodzi w życie z dniem: 1 stycznia 2023 roku.