Regulamin promocji Black Weekend

1. Ogólne postanowienia dotyczące Promocji.

1.1 Niniejszy regulamin określa warunki akcji promocyjnej „Black Weekend” („Promocja”).

1.2 Promocja jest organizowana przez Taranko Sp. z o.o. z siedzibą w 80-557 Gdańsk, przy ulicy Marynarki Polskiej 73 B, wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku – VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000162074, NIP 9570857274 (zwaną dalej „Organizatorem”). Organizator jest jednocześnie fundatorem świadczeń przyznanych w Promocji.

1.3 Promocja odbywa się w sklepach stacjonarnych marki Taranko, z wyłączeniem sklepów Outletowych marki TARANKO, których lista dostępna jest na stronie internetowej Organizatora pod adresem www.taranko.com oraz w sklepie internetowym marki Taranko pod adresem: www.taranko.com (zwanym dalej „Sklepem internetowym TARANKO”).

1.4 Promocja obowiązuje w okresie od dnia 23 listopada 2023 roku od godziny 22:00 trwa do 26 listopada 2022 roku do godziny 23:59 w Sklepie internetowym TARANKO, a w sklepach stacjonarnych od 24 listopada do 26 listopada, w godzinach otwarcia sklepów („Czas trwania Promocji”).

1.5 Aby skorzystać z Promocji dla wybranych artykułów, Zamówienie w Sklepie internetowym TARANKO powinno być złożone w Czasie trwania Promocji określonym w punkcie 1 podpunkt 1.4.

2. Zasady Promocji

2.1 Promocja dotyczy wybranego asortymentu sprzedawanego w sklepach stacjonarnych marki Taranko (lista sklepów zgodnie z punktem 1.3.), przy czym lista towarów objętych Promocją dostępna będzie do wglądu dla Klientów sklepów stacjonarnych u Pracowników sklepów i/lub przy stanowisku kasowym. W przypadku wątpliwości Klient może w każdym czasie zapytać Sprzedawcę w danym sklepie o listę towarów objętych Promocją.

2.2 Promocja dotyczy wybranego asortymentu sprzedawanego w Sklepie internetowym TARANKO znajdującego się na stronie internetowej www.taranko.com w zakładce „Black Weekend”, w głównym menu.

2.3 Asortyment objęty Promocją wskazany w punktach 2.1. oraz 2.2. określany będzie w dalszej części niniejszego Regulaminu łącznie jako „Towary Promocyjne”.

2.4 W ramach Promocji Towary Promocyjne zostaną  przecenione do 25% od ceny regularnej widniejącej na metce produktu w sklepie stacjonarnym lub karcie produktu w Sklepie internetowym TARANKO. Ceny Towarów Promocyjnych  uwidocznione na metkach produktów w sklepach stacjonarnych lub kartach produktów w Sklepie internetowym TARANKO, w Czasie trwania Promocji uwzględniają już warunki Promocji oraz zastosowany rabat cenowy i nie podlegają dodatkowemu obniżeniu. Obok cen obowiązujących w Czasie trwania Promocji, zamieszczona zostanie informacja o cenie regularnej produktu oraz o najniższej cenie produktu, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem Promocji.

2.5 Aby wziąć udział w Promocji, należy:

a) zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu;

b) w przypadku sklepów stacjonarnych, o których mowa w punkcie 1.3 oraz w punkcie 2.1 – zweryfikować, które towary objęte są Promocją zgodnie z listą, o której mowa w punkcie 2.1., w przypadku gdy dany towar objęty jest Promocją wówczas dokonać zakupu.

c) w przypadku Sklepu internetowego TARANKO, o którym mowa w punkcie 1.3. oraz w punkcie 2.2. – dodać do koszyka co najmniej jeden Towar Promocyjny znajdujący się w zakładce „Black Weekend”, a następnie złożyć Zamówienie;

d) dokonać zakupu Towaru Promocyjnego objętego Promocją;

2.6 W przypadku odstąpienia Klienta będącego Konsumentem ( zgodnie z definicją zawartą w regulaminie Sklepu internetowego TARANKO) od umowy sprzedaży zgodnie z warunkami przewidzianymi w regulaminie Sklepu internetowego TARANKO oraz właściwymi przepisami prawa, zwrotowi podlega kwota, którą Klient będący Konsumentem uiścił za Zamówienie z uwzględnieniem rabatu przyznanego w ramach Promocji.

2.7 Organizator nie umożliwia i nie wyraża zgody na wymianę wartości rabatu (do 25%) na gotówkę lub Kartę Podarunkową lub inny ekwiwalent pieniężny.

2.8 Promocja nie łączy się z innymi promocjami lub rabatami udostępnionymi przez Organizatora Promocji.

2.9 Promocja nie obejmuje kosztów dostawy Towarów Promocyjnych zakupionych w Sklepie internetowym TARANKO.

2.1. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne, a Klient może skorzystać z Promocji więcej niż jeden raz dla różnych Towarów Promocyjnych.

2.11 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne Sklepu internetowego TARANKO w trakcie trwania Promocji, w razie takich problemów podejmie starania o niezwłoczne przywrócenie jego działania.

3. Reklamacje

3.1 Uczestnicy Promocji mogą zgłaszać reklamacje związane z ich udziałem w Promocji Organizatorowi na adres jego siedziby wskazany w punkcie 1.1 lub w formie mailowej na adres: taranko@taranko.com

3.2 Reklamacja powinna mieć formę pisemną lub być złożona w formie wiadomości e-mail.

3.3 Organizator rekomenduje, aby reklamacje były sporządzone w formie jak w punkcie 3.2. oraz zawierały imię i nazwisko, dokładny adres, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, jak również dokładny opis i powód reklamacji oraz treść żądania.

3.4 Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania przez Organizatora, włączając w ten termin wysyłkę pisma zawierającego odpowiedź na reklamację.

3.5 Organizator, rozpatrując reklamację, stosować będzie postanowienia niniejszego Regulaminu oraz innych obowiązujących u Organizatora regulaminów, w zależności od sposobu zakupu Towarów Promocyjnych przez Klienta (sklep stacjonarny lub Sklep internetowy TARANKO), jak również postanowienia obowiązujących przepisów prawa.  O decyzji Organizatora uczestnik Promocji zostanie powiadomiony w formie pisemnej na adres podany w reklamacji, chyba że uczestnik wybrał inny sposób komunikacji np. poprzez wiadomość e-mail. W przypadku niewskazania przez uczestnika  sposobu komunikacji oraz podania adresu e-mail, Organizator udzieli odpowiedzi w formie wiadomości e-mail.

3.6 Decyzja Organizatora dotycząca reklamacji jest wiążąca i ostateczna. Bez względu na postępowanie reklamacyjne uczestnik ma prawo dochodzić roszczeń przed sądem powszechnym.

4. Postanowienia końcowe

4.1 Klient zamierzający skorzystać z Promocji powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.

4.2 Warunkiem skorzystania z Promocji jest zapoznanie się akceptacja treści niniejszego Regulaminu.

4.3 W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego oraz postanowienia regulaminu Sklepu internetowego TARANKO lub innych regulacji obowiązujących. Jeśli bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa w sposób odmienny regulują prawa uczestnika lub obowiązki Organizatora – stosuje się je w miejsce postanowień Regulaminu.

4.4 Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest w sklepach stacjonarnych marki Taranko o których mowa w punkcie 1.3 oraz na stronie internetowej Sklepu internetowego TARANKO www.taranko.com

4.5 Organizator uprawniony jest do zmiany Regulaminu, jednak bez wpływu na uprawnienia nabyte przez Klienta, który skorzystał już z Promocji. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w dacie wskazanej przez Organizatora.

4.6 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy o prawach konsumenta, przepisy ustawy o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Wybór w ramach niniejszego Regulaminu prawa polskiego nie pozbawia osoby będącej Konsumentem ochrony przyznanej jej na mocy prawa, którego nie można wyłączyć na drodze umowy, które zgodnie z właściwymi regulacjami byłoby stosowane w przypadku braku zastosowania klauzuli wyboru prawa polskiego.

4.7 Zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych klientów określone zostały w Polityce Prywatności dostępnej na stronie internetowej  www.taranko.com. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe klientów zgodnie z warunkami określonymi w Polityce prywatności.

4.8 Definicje nie wyjaśnione w niniejszym Regulaminie mają znaczenie nadane im w Regulaminie Sklepu internetowego  TARANKO lub innych właściwych regulaminów dostępnych na stronie internetowej marki Taranko.

4.9 Niniejszy Regulamin wchodzi w życie od dnia 23.11.2023 r.